Văn kiện kỳ họp

Xem
STT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
    VĂN KIỆN KỲ HỌP CUỐI NĂM      
   84/BC-TA Báo Cáo Tình hình, kết quả công tác thụ lý, xét xử năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024  TAND  14/11/2023 Xem 
   146/BC-VKS

Báo cáo kết quả công tác kiểm sát tại kỳ họp cuối năm 2023 

 Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu Khóa XII , nhiệm kỳ 2021 - 2026

VKS   22/11/2023  XEM
  595/BC-CATX 

 BÁO CÁO

Giải trình kiến nghị của cử tri

 CATX 14/12/2023  XEM
  95/TB-MTTQ-BTT   Kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 MTTQ  27/11/2023 XEM
   04/TTr-HĐND Tờ trình Ban hành Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024  HĐND    21/11/2023 Xem
   15/KH-HĐND Kỳ hợp thường lệ cuối năm 2023 của hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026  HĐND  27/10/2023  Xem 
   25/BC-HĐND  BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu HĐND   28/11/2023  XEM
   28/BC-HĐND  BÁO CÁO
Kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 của Ban kinh tế - xã hội, Hội đồng nhân dân thị xã
HĐND  04/12/2023 XEM
  26/BC-HĐND   Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu HĐND  30/11/2023 XEM 
  29/BC-HĐND  BÁO CÁO
Kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ban dân tộc Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu
HĐND   05/11/2023  XEM
   28/BC-HĐND  BÁO CÁO
Kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của ban Kinh tế - xã hội, Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu 
HĐND    04/12/2023 XEM
   05/TTr-HĐND  TỜ TRÌNH Danh sách người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm 2023, Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND  05/12/2023 XEM 
  406/BC-UBND  Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 
 UBND  11/12/2023  XEM
   386/BC-UBND  BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2023,
Và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024
UBND   11/12/2023  XEM
   

Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu Khóa 12 nhiệm kỳ 2021 -2026

HĐND 

 12/12/2023

 XEM

 
       
   39/BC-HĐND  BÁO CÁO
Tổng hợp thảo luận Tổ đại biểu HĐND và các ngành thị xã
trình kỳ họp thứ 11 của HĐND thị xã khóa XII

HĐND   19/12/2023  XEM
   15/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT
Về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
 HĐND  18/12/2023  XEM
   16/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,
chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu năm 2024 
 HĐND  18/12/2023 XEM 
   17/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾT 
Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
 HĐND  18/12/2023 XEM 
    18/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT
Về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021 - 2025 thuộc ngân sách thị xã Vĩnh Châu 
HĐND   18/12/2023 XEM 
    19/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT
Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do
Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu bầu, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
HĐND   18/12/2023  XEM
    20/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT
Về việc phân bổ vốn ngân sách Trung ương (vốn sự nghiệp) năm 2024
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu
HĐND   18/12/2023 XEM 
   21/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT
Về phân bổ vốn đầu tư công năm 2024
trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu 
HĐND   18/12/2023  XEM
   22/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾT
Về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương
năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu
HĐND   18/12/2023 XEM 
   11/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT
Về bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023
HĐND   05/12/2023 XEM 
   12/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT
Về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023
trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu 
 HĐND  05/12/2023 XEM
   13/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT
Về chi đầu tư phát triển khác năm 2023 ủy thác qua Phòng giao dịch Ngân
hàng Chính sách xã hội thị xã Vĩnh Châu để cho vay đối với người nghèo
và các đối tượng chính sách trên địa bàn thị xã
HĐND   5/12/2023  XEM
   358/BC-UBND BÁO CÁO
Kết quả công tác thi hành dân sự năm 2023
phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 
UBND   08/11/2023 XEM 
  113/TTr-UBND
 
TỜ TRÌNH
Về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021 - 2025 thuộc ngân sách thị xã Vĩnh Châu 
 UBND   12/12/2023 XEM 
  114/TTr-UBND
 
TỜ TRÌNH
Về phân bổ vốn đầu tư công năm 2024
trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu 
UBND    12/12/2023  XEM 
   115/TTr-UBND
TỜ TRÌNH
Về việc phân bổ vốn ngân sách Trung ương (vốn sự nghiệp)
năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu 
 UBND   12/12/2023  XEM 
  116/TTr-UBND
 
TỜ TRÌNH
Về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương
năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu 
UBND    12/12/2023  XEM 
   117/TTr-UBND
 TỜ TRÌNH
Về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023
và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024, thị xã Vĩnh Châu
 UBND   12/12/2023  XEM 
  373/BC-UBND  BÁO CÁO
Kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2023
và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
 UBND 20/11/2023  XEM
   374/BC-UBND

 BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

 UBND  20/11/2023  XEM
  413/BC-UBND 

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023 và dự toán
thu, chi ngân sách năm 2024, thị xã Vĩnh Châu 

 UBND  13/12/2023 XEM
   76/BC-PKT  BÁO CÁO
Về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ mười một
của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
PKT  14/12/2023  XEM
   398 /PQLĐT  V/v báo cáo giải trình các ý
kiến, kiến nghị của cử tri
 PQLĐT  14/12/2023  XEM
   637/BC-PTNMT  BÁO CÁO
Về việc giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri
gửi đến kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
PTNMT   13/12/2023  XEM
   523/BC-NHNo.VC  Agribank chi nhánh thị xã Vĩnh Châu báo cáo lĩnh vực vay vốn như sau  NHNo.VC  15/12/2023 XEM 
   563/LĐTBXH  V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi
đến kỳ họp thứ 11 của Hội đồng nhân dân
thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
 LĐTBXH  15/12/2023 XEM 
  38/BC-HĐND  BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội trình tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
HĐND   15/12/2023 XEM 
  32/BC-HĐND 

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban pháp chế trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thị xã, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

 HĐND 15/12/2023 XEM 
   410/BC-UBND  Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và lập kế hoạch đầu tư công năm 2024  UBND  12/12/2023  XEM
  407/BC-UBND   BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2023
và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024
UBND   12/12/2023 XEM 
   417/BC-UBND  BÁO CÁO
Về việc giải trình các vấn đề kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11
Hội đồng nhân dân khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 UBND  18/12/2023 XEM 
           
      VĂN KIỆN CHÍNH THỨC KỲ HỌP THỨ 8, HĐND THỊ XÃ KHÓA XII       
   

CHƯƠNG TRÌNH Làm việc kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khóa XII(ngày 26 tháng 6 năm 2023)

HĐND     Xem
   01/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023  HĐND 26/6/2023 Xem
  02/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2022  HĐND 26/6/023 Xem
   03/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,quyết toán thu, chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu năm 2022 HĐND  260/6/2023 Xem
  04/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu năm 2023  HĐND 26/6/2023 Xem
  05/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu năm 2024  HĐND 26/6/2023 Xem
   06NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND 26/6/2023 Xem
   07/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Bãi nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND 26/6/2023 Xem
   08/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐND  26/6/2023 Xem
   06/KH-HĐND KẾ HOẠCH Tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp giữa năm 2023)Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
HĐND   04/5/2023  Xem
  20/HĐND-VP  V/v điều chỉnh thời gian thực hiện Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 8 của HĐND thị xã  HĐND   12/5/2023  Xem
  203/BC-MTTQ-BTT BÁO CÁO  Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến đại biểu HĐND Thị xã trước kỳ họp lần thứ 8 khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026   ỦY BAN MTTQVN  31/5/2023 Xem 
   49/BC-TA BÁO CÁO tình hình, kết quả công tác thụ lý,xét xử 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2023  TÒA ÁN  05/6/2023 Xem 
   48/BC-VKS BÁO CÁO công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2023 của Viện trưởng VKSND thị xã Vĩnh Châu tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 VKS 05/6/2022 Xem
  01/TTr-HĐND  TỜ TRÌNH Dự kiến chương trình giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu năm 2024  HĐND   31/5/2023  Xem
   04/BC-HĐND BÁO CÁO Kết quả hoạt động giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu   HĐND  29/5/2023 Xem 
  05/BC-HĐND  BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã  HĐND  29/5/2023  Xem 
   06//BC-HĐND BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng và phương hướng 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Kinh tế - xã hội, Hội đồng nhân dân thị xã  HĐND  01/6/2023  Xem
   11/BC-HĐND BÁO CÁO Thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội trình tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa XII  HĐND 22/6/2023 Xem
  07/BC-HĐND  BÁO CÁO kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu   HĐND 01/6/2023 Xem
   12/BC-HĐND BÁO CÁO thẩm tra của Ban pháp chế tại kỳ họp thứ 8 của Hội đồng nhân dân thị xã Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026   HĐND 23/6/2023 Xem
  10/BC-HĐND  BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Ban dân tộc Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu  HĐND 09/6/2023 Xem
   BC BÁO CÁO tham luận Ban dân tộc HĐND về việc thực hiện một số chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (tại kỳ họp thứ tám HĐND thị xã Khóa XII)  HĐND  23/6/2023 Xem
   09/BC-HĐND
 BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 
 HĐND  08/6/2023 Xem 
   38/TTr-UBND TỜ TRÌNH Về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu (Phạm Thị Hương)   UBND  08/6/2023 Xem 
   39/TTr-UBND TỜ TRÌNH Về việc đề nghị bãi nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu (Châu Tấn Tài)  UBND   08/6/2023 Xem 
  47/TTr-UBND  TỜ TRÌNH Về việc đề nghị bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu (Lý Trung Lập) UBND 23/6/2023 Xem
  41/TTr-UBND   TỜ TRÌNH về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu năm 2023 UBND  12/6/2023 Xem
   42/TTr-UBND TỜ TRÌNH về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn kết dư ngân sách (thu vượt tiền sử dụng đất năm 2022)  UBND  14/6/2023 Xem
  164/BC-UBND  BÁO CÁO Kết quả công tác Phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023  UBND 01/6/2023 Xem
   165/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023  UBND  01/6/2023 Xem
   178/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả công tác thi hành dân sự 6 tháng đầu năm 2023 phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023  UBND  12/6/2023 Xem
  181/BC-UBND  BÁO CÁO tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023   UBND 14/6/2023 Xem
  184/BC-UBND  BÁO CÁO kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023  UBND  16/6/2023 Xem
   186/BC-UBND BÁO CÁO tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 UBND  16/6/2023 Xem
   195/BC-UBND BÁO CÁO Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 UBND  16/6/2023 Xem
  205/BC-UBND  BÁO CÁO về việc quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu năm 2022  UBND 21/6/2023 Xem
   206/BC-UBND BÁO CÁO  tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2023  UBND  21/6/2023 Xem
           
      VĂN KIỆN CHÍNH THỨC KỲ HỌP THỨ 7, HĐND THỊ XÃ KHÓA XII       
     CHƯƠNG TRÌNH Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp cuối  năm 2022) Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu, khóa XII      Xem
   96/BC-TA BÁO CÁO Tình hình, kết quả công tác thụ lý, xét xử năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023  TÒA ÁN   09/11/2022 Xem 
  108/BC-VKS   BÁO CÁO của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Vĩnh Châu về công tác kiểm sát năm 2022 tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  VIỆN KIỂM SÁT   16/11/2022  Xem
  600/BC-CATX  BÁO CÁO Tình hình, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 CÔNG AN THỊ Xà  15/11/2022  Xem
   77/TB-MTTQ-BTT  THÔNG BÁO Kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022  ỦY BAN MTTQ thị xã 29/11/2022   Xem
   4163/ĐLTXVC-KD  V/v báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 ĐIỆN LỰC TXVC   15/12/2022  Xem
   PHỤ LỤC   DANH MỤC KIẾN NGHỊ CỬ TRI, KHU VỰC CẦN ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN THEO KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÙNG UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG      Xem
   PHỤ LỤC  Biên bản thống nhất danh mục cải tạo nâng cấp đầu tư lưới điện năm 2023     Xem 
  16/KH-HĐND KẾ HOẠCH Tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026  HĐND thị xã  02/11/2022 Xem 
  04/TTr-HĐND TỜ TRÌNH Về việc ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND thị xã 11/11/2022 Xem 
  05/TTr-HĐND TỜ TRÌNH Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND thị xã  17/11/2022 Xem 
  21/BC-HĐND  BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Thường trực HĐND thị xã Vĩnh Châu  HĐND thị xã 21/11/2022  Xem
  22/BC-HĐND   BÁO CÁO kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ban dân tộc Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu  HĐND thị xã  21/11/2022  Xem
  23/BC-HĐND BÁO CÁO kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu  HĐND thị xã   21/11/2022 Xem 
  24/BC-HĐND BÁO CÁO kết quả hoạt động năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 của Ban kinh tế - xã hội, Hội đồng nhân dân thị xã  HĐND thị xã   22/11/2022 Xem 
  25/BC-HĐND BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND thị xã   25/11/2022  Xem
  26/BC-HĐND BÁO CÁO Giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII  HĐND thị xã   25/11/2022 Xem 
   28/BC-HĐND  BÁO CÁO Thẩm tra của Ban pháp chế trình tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thị xã, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND thị xã    14/12/2022  Xem
   29/BC-HĐND  BÁO CÁO Tổng hợp thảo luận Tổ đại biểu HĐND và các ngành thị xã trình kỳ họp thứ 7 của HĐND thị xã khóa XII HĐND thị xã   15/12/2022  Xem 
   30/BC-HĐND  BÁO CÁO thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội trình tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND thị xã  15/12/2022  Xem 
   15/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 HĐND thị xã   16/12/2022  Xem 
  PHỤ LỤC   CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 THỊ XÃ VĨNH CHÂU (đính kèm 15/NQ-HĐND)     Xem 
  16/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾT Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu năm 2023 HĐND thị xã   16/12/2022   Xem
   PHỤ LỤC  Phụ lục nghị quyết dự toán (đính kèm 16/NQ-HĐND)     Xem 
   17/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, các nguồn vốn thuộc ngân sách thị xã Vĩnh Châu HĐND thị xã    16/12/2022 Xem 
   PHỤ LỤC   KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, THỊ XÃ VĨNH CHÂU (đính kèm 17/NQ-HĐND)     Xem 
   18/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, thị xã Vĩnh Châu HĐND thị xã    16/12/2022 Xem 
  PHỤ LỤC    Phụ lục điều chỉnh (đính kèm 18/NQ-HĐND)     Xem 
   19/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng HĐND thị xã   16/12/2022  Xem 
   20/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND thị xã   16/12/2022  Xem 
   KH  Kế hoạch (đính kèm 20/NQ-HĐND)     Xem 
   21/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND thị xã  16/12/2022   Xem
   22/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND thị xã  16/12/2022  Xem 
   23/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND thị xã    16/12/2022  Xem
  262/BC-UBND  BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023  UBND   21/11/2022 Xem 
  269/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả công tác thi hành dân sự năm 2022 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023   UBND   28/11/2022 Xem 
  270/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023   UBND  28/11/2022 Xem 
  271/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 
   Xem
   PHỤ LỤC PHỤ LỤC kết quả thực hành tiết kiếm, chống lãng phí (dính kèm 271/BC-UBND)     Xem 
  272/BC-UBND   BÁO CÁO Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 UBND  30/11/2022  Xem 
  292/BC-UBND  BÁO CÁO tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 UBND  14/12/2022   Xem
   PHỤ LỤC  Số liệu kinh tế - xã hội (đính kèm 292/BC-UBND)      Xem
  293/BC-UBND   Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023, thị xã Vĩnh Châu UBND  15/12/2022  Xem 
  PHỤ LỤC   Báo cáo năm 2022 (đính kèm 293/BC-UBND)     Xem 
   PHỤ LỤC  Dự toán năm 2023 (đính kèm 293/BC-UBND)     Xem 
   80/TTr-UBND TỜ TRÌNH về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2023 vốn ngân sách địa phương, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng UBND   05/12/2022 Xem 
   PHỤ LỤC  Báo cáo năm 2022 (đính kèm 80/TTr-UBND)     Xem 
  PHỤ LỤC   Phụ lục điều chỉnh mới (đính kèm 80/TTr-UBND)      Xem
   81/TTr-UBND  TỜ TRÌNH Về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu UBND  05/12/2022  Xem
   PHỤ LỤC   Lý lịch trích ngang (đính kèm 81/TTr-UBND)     Xem 
   82/TTr-UBND TỜ TRÌNH Về việc đề nghị bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu (Trần Minh Cương) UBND  06/12/2022   Xem
  PHỤ LỤC    Lý lịch trích ngang (đính kèm 82/TTr-UBND)     Xem 
   87/TTr-UBND  TỜ TRÌNH Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 -2030 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng UBND  13/12/2022   Xem
  PHỤ LỤC    Diện tích, cơ cấu các loại đất     Xem 
   91/TTr-UBND TỜ TRÌNH về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, các nguồn vốn thuộc ngân sách thị xã Vĩnh Châu  UBND  15/12/2022   Xem
   PHỤ LỤC  Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, thị xã Vĩnh Châu (đính kềm 91/TTr-UBND)     Xem 
  92/TTr-UBND   TỜ TRÌNH về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2023 vốn ngân sách địa phương, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng UBND  15/12/2022  Xem 
  PHỤ LỤC   Phụ lục điều chỉnh (đính kèm 92/TTr-UBND)     Xem 
  PHỤ LỤC   Phụ lục báo cáo năm (đính kèm 92/TTr-UBND)     Xem 
           
     VĂN BẢN các ngành trả lời YKKK cử tri (Kỳ họp thứ 7)    
 01 278/CATX   Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026      Xem
 02 515/BC-BHXH   V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
    Xem 
 03 475/LĐTBXH   V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi dến kỳ họp thứ 6 của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
     Xem
 04 457/PKT   V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026      Xem
 05 557/BC-QLĐT   BÁO CÁO trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 của HĐND thị xã Vĩnh Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
    Xem 
 06 25/BC-PTCKH   BÁO CÁO trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7,Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
     Xem
 07 64/BC-PTNMT   BÁO CÁO về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp lần thứ 7 của Hội đồng nhân dân khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
    Xem 
 08 315/TTYT-BC  V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi dến kỳ họp thứ 7 của HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 về việc thực hiện chính sách đối với người lao động ở vùng KT- XH đặc biệt khó khăn năm 2020-2021 xã Lai Hòa     Xem 
           
     Văn Kiện chính thức kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026      
 01 09/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu
khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
 HĐND thị xã 06/7/2021   Xem
02  10/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh
Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
HĐND thị xã   06/7/2021 Xem 
 03 11/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu
khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
 HĐND thị xã 06/7/2021 Xem
04  12/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾTVề việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh
Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
 HĐND thị xã  06/7/2021 Xem 
05  13/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND thị xã Vĩnh Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND thị xã  06/7/2021  Xem 
06  14/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾT Về thành lập Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND thị xã   06/7/2021  Xem 
 07 15/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026   HĐND thị xã 06/7/2021  Xem 
08  16/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND thị xã  06/7/2021  Xem 
09  17/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu năm 2022   HĐND thị xã  06/7/2021 Xem 
10  18/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT điều chỉnh chủ trương đầu tư KDL Hồ Bể   HĐND thị xã  06/7/2021 Xem 
11  19/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾT chủ trương đầu tư nhà văn hóa Phường 1  HĐND thị xã  06/7/2021  Xem
12  20/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 từ nguồn vốn kết dư ngân sách năm 2020   HĐND thị xã 06/7/2021 Xem 
 13 21/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾT Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm  và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021 HĐND thị xã  06/7/2021  Xem 
14  22/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025 từ nguồn vốn kết dư ngân sách   HĐND thị xã  06/7/2021 Xem 
 15 23/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu  Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thị xã Vĩnh Châu, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND thị xã  06/7/2021  Xem 
 16 24/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa
XII, nhiệm kỳ 2021-2026 
 HĐND thị xã  06/7/2021 Xem
 17 26/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu năm 2021 HĐND thị xã  06/7/2021  Xem 
18  27/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu năm 2020  HĐND thị xã   06/7/2021 Xem 
 19 28/NQ-HĐND  Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thị xã Vĩnh Châu, nhiệm kỳ 2021-2026   HĐND thị xã  06/7/2021 Xem 
 20 29-30/NQ-HĐND   NQ phê chuẩn kết quả bầu CT, PCT HĐND xã Vĩnh Hiệp  HĐND thị xã 06/7/2021  Xem 
 21 31-32/NQ-HĐND  NQ phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường 1  HĐND thị xã  06/7/2021  Xem 
 22 35-36/NQ-HĐND   NQ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã Lạc Hòa HĐND thị xã  06/7/2021  Xem 
 23 37-38/NQ-HĐND   NQ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã Hòa Đông  HĐND thị xã 06/7/2021  Xem 
24  39-40/NQ-HĐND  NQ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường Khánh Hòa   HĐND thị xã 06/7/2021  Xem 
25  41-42/NQ-HĐND  NQ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường 2  HĐND thị xã  06/7/2021  Xem 
 26 43-44/NQ-HĐND  NQ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã Lai Hòa   HĐND thị xã  06/7/2021 Xem 
 27 45-46/NQ-HĐND  NQ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Tân  HĐND thị xã  06/7/2021  Xem 
 28 47-48/NQ-HĐND  NQ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phước  HĐND thị xã  06/7/2021  Xem 
     VĂN KIỆN KỲ HỌP THỨ 3, HĐND THỊ XÃ KHÓA XII      
01  17/BC-HĐND   Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội trình tại kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND thị xã  27/10/2021  Xem 
      VĂN KIỆN CHÍNH THỨC KỲ HỌP THỨ 4, HĐND THỊ XÃ KHÓA XII      
 01 68/NQ-HĐND Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022   HĐND  16/12/2021 Xem 
02   69/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu năm 2022  HĐND 16/12/2021  Xem 
03  70/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾT Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND  16/12/2021  Xem 
04  71/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026  HĐND  16/12/2021 Xem 
05  72/NQ-HĐND   Nghị quyết Về kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND  16/12/2021   Xem
06  73/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021 - 2025 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh trợ cấp có mục tiêu  HĐND  16/12/2021   Xem
07  74/NQ-HĐND   Nghị quyết Về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, thị xã Vĩnh Châu  HĐND  16/12/2021 Xem 
75/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾT Về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh trợ cấp có mục tiêu HĐND  16/12/2021  Xem 
76/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lạc Hòa khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND  30/12/2021 Xem 
       VĂN KIỆN CHÍNH THỨC KỲ HỌP THỨ 6, HĐND THỊ XÃ KHÓA XII      
 01 13/GM-HĐND Giấy mời kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã   HĐND  10/6/2022 Xem 
02  05/BC-HĐND   Báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu HĐND   09/06/2022 Xem 
03  07/BC-HĐND   Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu HĐND   13/06/2022 Xem 
04   Dự thảo  BÁO CÁO tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022 HĐND     Xem
05  09/BC-HĐND   BÁO CÁO kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban dân tộc Hội đồng nhân dân  HĐND  17/06/2022 Xem 
06  19/BC-TA   BÁO CÁO tình hình, kết quả công tác thụ lý, xét xử 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ cuối năm 2022 TÒA ÁN   13/06/2022 Xem 
 07 49/BC-VKS   BÁO CÁO của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Vĩnh Châu về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022  VIỆN KIỂM SÁT  09/06/2022 Xem 
08  130/BC-UBND   BÁO CÁO công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 UBND  16/06/2022 Xem 
09  06/BC-HĐND   BÁO CÁO kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của thường trực HĐND HĐND   10/06/2022  Xem
 10  Dự thảo  NGHỊ QUYẾT về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu năm 2023  HĐND   Xem 
11  Báo cáo   Báo cáo tham luận Ban dân tộc HĐND về thực hiện một số chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu HĐND    Xem 
 12 128/BC-UBND   BÁO CÁO kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2022 phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 UBND   15/06/2022 Xem 
 13  03/TTr-HĐND  TỜ TRÌNH dự kiến chương trình khảo sát, giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2023 HĐND   10/06/2022 Xem 
14   134/BC-UBND  BÁO CÁO kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn thị xã   UBND  17/06/2022  Xem
15  139/BC-UBND   BÁO CÁO kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 UBND   17/06/2022 Xem 
16 129/BC-UBND   BÁO CÁO về việc quyết toán chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu năm 2021 UBND   16/06/2022 Xem 
 17 PHỤ LỤC 1   Phụ lục 1 quyết toán cân đối ngân sách thị xã năm 2021 đính kèm 129/BC-UBND  UBND  16/06/2022  Xem
 18 PHỤ LỤC 2    Phụ lục 2  quyết toán cân đối nguồn thu, chi ngân sách cấp thị xã và ngân sách xã, phường năm 2021 đính kèm 129/BC-UBND UBND   16/06/2022 Xem 
 19  PHỤ LỤC 3  Phụ lục 3 quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo lĩnh vực năm 2021 đính kèm 129/BC-UBND UBND   16/06/2022  Xem
 20  PHỤ LỤC 4  Phụ lục 4  quyết toán chi ngân sách thị xã theo lĩnh vực năm 2021 đính kèm 129/BC-UBND UBND   16/06/2022  Xem
 21  PHỤ LỤC 5  Phụ lục 5 quyết toán chi ngân sách cấp thị xã theo lĩnh vực năm 2021 đính kèm 129/BC-UBND UBND   16/06/2022  Xem
 22  PHỤ LỤC 6   Phụ lục 6 quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp thị xã và chi ngân sách xã theo cơ cấu chi năm 2021 đình kèm 129/BC-UBND UBND   16/06/2022 Xem 
 23  PHỤ LỤC 7  Phụ lục 7 quyết toán chi thường xuyên của ngân sách cấp thị xã cho từng cơ qua, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 đình kèm 129/BC-UBND  UBND  16/06/2022 Xem 
 24  PHỤ LỤC 8  Phụ lục 8 quyết toán chi ngân sách địa phường cho từng xã, phường năm 2021đình kèm 129/BC-UBND  UBND  16/06/2022  Xem
 25  PHỤ LỤC 9  Phụ lục 9 quyết toán chi bổ sung từng ngân sách cấp thị xã cho ngân sách từng xã, phường năm 2021 đính kèm 129/BC-UBND  UBND  16/06/2022  Xem
 26 138/BC-UBND   BÁO CÁO kết quả công tác phòng chống tham những 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 UBND   17/06/2022 Xem 
 27  10/BC-HĐND  BÁO CÁO kết quả hoạt động 6 tháng và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022 của Ban kinh tế xã hội, Hội đồng nhân dân thị xã  HĐND   17/06/2022  Xem
28  135/BC-UBND   BÁO CÁO tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022 UBND   17/06/2022  Xem
 29 PHỤ LỤC 1   Phụ lục 1 số liệu thu ngân sách trên địa bàn theo lĩnh vực 6 tháng đầu năm 2022 đính kèm 135/BC-UBND UBND   17/06/2022  Xem
 30  PHỤ LỤC 2  Phụ lục 2 số liệu thu ngân sách nhà nước thị xã Vĩnh Châu 6 tháng đầu năm 2022 đính kèm 135/BC-UBND UBND   17/06/2022  Xem
 31  PHỤ LỤC 3  Phụ lục 3 số liệu chi ngân sách nhà nước thị xã Vĩnh Châu 6 tháng đầu năm 2022 đính kèm 135/BC-UBND UBND    17/06/2022  Xem
 32 136/BC-UBND   BÁO CÁO tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 UBND   17/06/2022 Xem 
 33 PHỤ LỤC 1   Phụ lục 1 các dự án đầu tư công năm 2022 dp UBND thị xã Vĩnh Châu làm chủ đầu tư đính kèm 136/BC-UBND  UBND  17/06/2022 Xem 
 34  PHỤ LỤC 2   Phụ lục 2 các dự án đầu tư công năm 2022 do UBND thị xã Vĩnh Châu quyết định đầu tư đính kèm 136/BC-UBND  UBND  17/06/2022 Xem 
 35 11/BC-HĐND   BÁO CÁO tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cư tri gửi đến kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026 HĐND   21/06/2022 Xem 
 36  38/TTr-UBND  TỜ TRÌNH về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng UBND   17/06/2022 Xem 
 37 Dự thảo    BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP đính kèm 38/TTr-UBND     Xem 
 38 PHỤ LỤC B1-B8  Đính kèm 38/TTr-UBND UBND   17/06/2022 Xem 
 39 18/HĐND-VP   V/v tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 của HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND   01/06/2022 Xem 
 40 20/HĐND-VP   V/v tổ chức họp tổ đại biểu thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 6 của HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND   13/06/2022 Xem 
41   06/KH-HĐND  KẾ HOẠCH tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp giữa năm 2022) HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND  16/05/2022 Xem 
 42    Phụ lục số liệu kinh tế -  xã hội 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu     Xem 
 43  68/TB-MTTQ-BTT  THÔNG BÁO kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM   20/06/2022 Xem 
 44 149/BC-UBND  BÁO CÁO tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022  UBND   23/06/2022 Xem 
 45 PHỤ LỤC   Phụ lục số liệu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu đính kèm 149/BC-UBND UBND   23/06/2022 Xem 
46   13/BC-HĐND  BÁO CÁO thẩm tra của Ban pháp chế trình tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND  24/06/2022 Xem 
47 14/BC-HĐND   BÁO CÁO thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội trình tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII HĐND   24/06/2022 Xem 
48   42/TTr-UBND  TỜ TRÌNH về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu năm 2022 UBND   30/06/2022 Xem 
49  43/TTr-UBND   TỜ TRÌNH về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 -2030 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng UBND   30/06/2022  Xem
50   PHỤ LỤC  BIỂU 1 - BIỂU 8 đính kèm 43/TTr-UBND UBND     Xem
 51  44/TTr-UBND  TỜ TRÌNH về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021- 2025 từ nguồn vốn thu vượt tiền sử dụng đất   UBND  30/06/2022 Xem 
 52 45/TTr-UBND   TỜ TRÌNH về việc bố sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn vốn thu vượt tiền sử dụng đất năm 2021  UBND  30/06/2022 Xem 
53     CHƯƠNG TRÌNH làm việc kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã khoá XII (ngày 01 tháng 7 năm 2022)  HĐND   Xem 
54  15/BC-HĐND   BÁO CÁO tổng hợp thảo luận Tổ  đại biểu  HĐND và các ngành thị xã trình kỳ họp thứ 6 của HĐND thị xã khoá XII  HĐND  28/06/2022  Xem
     Văn bản trả lời các ngành     Xem 
     NGHỊ QUYẾT của Hội đồng nhân dân HĐND     Xem

 
Thông báo - Hướng dẫn


Thống kê truy cập
 • Đang online: 18
 • Hôm nay: 86
 • Trong tuần: 1 422
 • Tất cả: 544070
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cổng thông tin điện tử UBND thị xã Vĩnh Châu
  Địa chỉ: đường 30/4, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
  Điện thoại: Văn phòng HĐND-UBND Thị xã: 0299 3861057 - Fax: 0299 3862090 - Ban biên tập: 0299 3910009 - Email: bbtvinhchau@yahoo.com.vn
  @ Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu" hoặc "www.vinhchau.soctrang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.