Văn kiện kỳ họp

Xem
STT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
     Văn Kiện chính thức kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026      
 01 09/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu
khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
 HĐND thị xã 06/7/2021   Xem
02  10/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh
Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
HĐND thị xã   06/7/2021 Xem 
 03 11/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu
khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
 HĐND thị xã 06/7/2021 Xem
04  12/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾTVề việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh
Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
 HĐND thị xã  06/7/2021 Xem 
05  13/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND thị xã Vĩnh Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND thị xã  06/7/2021  Xem 
06  14/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾT Về thành lập Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND thị xã   06/7/2021  Xem 
 07 15/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026   HĐND thị xã 06/7/2021  Xem 
08  16/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND thị xã  06/7/2021  Xem 
09  17/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu năm 2022   HĐND thị xã  06/7/2021 Xem 
10  18/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT điều chỉnh chủ trương đầu tư KDL Hồ Bể   HĐND thị xã  06/7/2021 Xem 
11  19/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾT chủ trương đầu tư nhà văn hóa Phường 1  HĐND thị xã  06/7/2021  Xem
12  20/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 từ nguồn vốn kết dư ngân sách năm 2020   HĐND thị xã 06/7/2021 Xem 
 13 21/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾT Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm  và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021 HĐND thị xã  06/7/2021  Xem 
14  22/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025 từ nguồn vốn kết dư ngân sách   HĐND thị xã  06/7/2021 Xem 
 15 23/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu  Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thị xã Vĩnh Châu, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND thị xã  06/7/2021  Xem 
 16 24/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa
XII, nhiệm kỳ 2021-2026 
 HĐND thị xã  06/7/2021 Xem
 17 26/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu năm 2021 HĐND thị xã  06/7/2021  Xem 
18  27/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu năm 2020  HĐND thị xã   06/7/2021 Xem 
 19 28/NQ-HĐND  Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thị xã Vĩnh Châu, nhiệm kỳ 2021-2026   HĐND thị xã  06/7/2021 Xem 
 20 29-30/NQ-HĐND   NQ phê chuẩn kết quả bầu CT, PCT HĐND xã Vĩnh Hiệp  HĐND thị xã 06/7/2021  Xem 
 21 31-32/NQ-HĐND  NQ phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường 1  HĐND thị xã  06/7/2021  Xem 
 22 35-36/NQ-HĐND   NQ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã Lạc Hòa HĐND thị xã  06/7/2021  Xem 
 23 37-38/NQ-HĐND   NQ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã Hòa Đông  HĐND thị xã 06/7/2021  Xem 
24  39-40/NQ-HĐND  NQ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường Khánh Hòa   HĐND thị xã 06/7/2021  Xem 
25  41-42/NQ-HĐND  NQ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường 2  HĐND thị xã  06/7/2021  Xem 
 26 43-44/NQ-HĐND  NQ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã Lai Hòa   HĐND thị xã  06/7/2021 Xem 
 27 45-46/NQ-HĐND  NQ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Tân  HĐND thị xã  06/7/2021  Xem 
 28 47-48/NQ-HĐND  NQ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phước  HĐND thị xã  06/7/2021  Xem 
     VĂN KIỆN KỲ HỌP THỨ 3, HĐND THỊ XÃ KHÓA XII      
01  17/BC-HĐND   Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội trình tại kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND thị xã  27/10/2021  Xem 
      VĂN KIỆN CHÍNH THỨC KỲ HỌP THỨ 4, HĐND THỊ XÃ KHÓA XII      
 01 68/NQ-HĐND Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022   HĐND  16/12/2021 Xem 
02   69/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu năm 2022  HĐND 16/12/2021  Xem 
03  70/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾT Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND  16/12/2021  Xem 
04  71/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026  HĐND  16/12/2021 Xem 
05  72/NQ-HĐND   Nghị quyết Về kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND  16/12/2021   Xem
06  73/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT Về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021 - 2025 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh trợ cấp có mục tiêu  HĐND  16/12/2021   Xem
07  74/NQ-HĐND   Nghị quyết Về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, thị xã Vĩnh Châu  HĐND  16/12/2021 Xem 
75/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾT Về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh trợ cấp có mục tiêu HĐND  16/12/2021  Xem 
76/NQ-HĐND   NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lạc Hòa khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026  HĐND  30/12/2021 Xem 
           
           
           
           
           
           
           
           
     
   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
Thông báo - Hướng dẫn


Thống kê truy cập
 • Đang online: 9
 • Hôm nay: 253
 • Trong tuần: 2 184
 • Tất cả: 311606
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cổng thông tin điện tử UBND thị xã Vĩnh Châu
  Địa chỉ: đường 30/4, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
  Điện thoại: Văn phòng HĐND-UBND Thị xã: 0299 3861057 - Fax: 0299 3862090 - Ban biên tập: 0299 3910009 - Email: bbtvinhchau@yahoo.com.vn
  @ Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu" hoặc "www.vinhchau.soctrang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.